دانستنی ها

.
دانستنی ها

مزیت های استفاده از چالکودها

کود دهی درباغ های میوه اهمیت زیادی دارد. متاسفانه درختان میوه و همینطور بسیاری از گیاهان در کشور, دارای کمبود عناصر غذایی و مشکلات تغذیه ای

ادامه مطلب