کارشناسان و نمایندگان فروش:

یزد:

جناب آقای مهندس خالقی

جناب آقای مهندس اکبری

استان کرمان:

سرکار خانم مهندس میرزایی

شهرستان رفسنجان:

شرکت یارا کشاورز بهنام امین ایرانیان (جناب آقای مهندس حیدری)

شهرستان جیرفت و شهرستان های همجوار جنوب کرمان:

شرکت طراوت ضیا گسترامین (جناب آقای دکتر ضیایی)

خراسان رضوی:

جناب آقای مهندس ایوب فردین

شهرستان های شهر ری و دماوند:

جناب آقای مهندس بقایی

استان البرز:

جناب آقای مهندس شاهدی

سمنان:

مجموعه فارسا (جناب آقای مهندس اسدی )

شاهرود:

جناب آقای مهندس ابراهیمی

قم:

جناب آقای مهندس رضوی

شهرستان نی ریز :

جناب آقای مهندس محمدی

برای دریافت اطلاعات تماس کارشناسان و نمایندگان ریحان در هر منطقه و یا جهت اخذ نمایندگی و عاملیت فروش با شماره های ۰۳۵۳۲۳۷۴۲۸۰ و ۰۳۵۳۲۳۷۴۲۸۱ تماس بگیرید.